מידע אודות אחריות עבור טונרים, מחסניות וראשי דיו שנרכשו באתר זה.


רכישה של טונר למדפסת ואו דיו למדפסת באתר זה, מעניקה לכם אחריות מקיפה אשר כוללת ערבות מלאה עבור פעולה תקינה ונטולת תקלות של טונרים, מחסניות דיו וראשי דיו.
*משך האחריות תקף לאורך כל מחזור החיים המועיל (סיום מחזור החיים, של אלו, מצוין על ידי מספר ההדפסות המוצהר על ידי יצרן המדפסת, ו/או באמצעות מידע שמאוחסן על גבי שבב משובץ ו/או מוצג על גבי לוח הבקרה של המדפסת) ו/או למשך אורך חיי המדף של המוצר (החל ממועד רכישת המוצר).

*הקודם מביניהם.

אנו מעוניינים בלקוחות מרוצים, כתב האחריות מבטיח גם את שביעות רצונכם מאיכות ההדפסה של טונר ואו דיו אשר נרכשו באתר. כיסוי זה, מבטיח זיכוי כספי מלא ללקוח שיביע חוסר שביעות רצון מאיכות ההדפסה.

 
כתב האחריות מציע החלפה של המוצר ו/או תיקונו ו/או זיכוי כספי (עד לגובה סכום הרכישה) בכל מקרה של כשל.

|    

כתב האחריות מבטיח ללקוחותינו כיסוי מלא עבור היכולת להדפיס באמצעות טונרים, מחסניות וראשי דיו המוצעים באתר זה, את תפוקת הדפים המוצהרת. זאת בהתאם לאפיוני תקן. כל סטיה מסך תפוקת הדפים המוצהרת תזוכה בחלקה היחסי.

 

אחריות מורחבת.

נוסף על מסגרת האחריות הסטנדרטית, אנו מגבים את לקוחותינו במתן של מסגרת אחריות מורחבת עבור מדפסות ומכשירים בהם מותקנים טונרים שהושבו לשימוש חוזר, טונרים תואמים ומחסניות דיו תואם. אנו מתחייבים, מעבר לכל ספק סביר, כלפי ללקוחותינו, כי שימוש עם אלו, לא יסב נזק ו/או יגרום להרעה כלשהי ו/או יתרום להאצת הבלאי של המדפסת. התחייבות זו, כוללת ערבות מלאה לפעולה תקינה של המדפסת, בה יותקנו.

*אחריות זו תכסה את מלוא עלות תיקון המדפסת ו/או החלפה של מדפסת בחדשה ו/או מתן שיפוי כספי בגובה מקסימלי של שווי המדפסת, ובלבד שיוכח כי זה נגרם כתוצאה משימוש עם טונר או דיו אשר נרכשו באתר.

|
שמירה על מסגרת האחריות של המדפסת
מסגרת האחריות המוענקת ללקוחותינו מבטיחה כי התקנה ושימוש עם טונרים או מחסניות דיו אשר מוצעים באתר, לא יגרמו בשום מקרה להסרה ו/או מניעה של אחריות מצד יצרן המדפסת ו/או אחריות יבואן המדפסת. כל הצהרה שונה שניתנה ו/או תימסר לכם, הן על ידי היבואן הרשמי והן על ידי מי מן המשווקים, הינה בבחינת אמירה שקרית שאין לה כל אחיזה משפטית כפי שמתחייב בחוק. אנו מתחייבים וערבים לכתוב לעיל, בהתחייבות משפטית בלתי חוזרת, כדלקמן : אנו ערבים כלפי לקוחותינו, כי כל טענה להסרת אחריות מהמדפסת, כתוצאה משימוש בטונר שהושב לשימוש חוזר, טונר תואם או דיו תואם, אשר תוצג על ידי מי מן המשווקים ו/או יבואני המדפסות תטופל ותתוקן על ידינו ועל חשבונינו באופן גורף, ובלבד שהלקוח יפנה אלינו תחילה**(זאת על מנת שנתעד את התקלה ואת המדפסת באמצעים דיגיטליים, טרם זו תועבר למעבדת יבואן המדפסת ו/או למעבדת תיקונים ו/או תטופל על ידי טכנאי באתר הלקוח), זאת כדי לחסוך מכם את החיכוך והטרחה הכרוכים בהתנהלות מול יבואן המדפסת ו/או המשווק. ** התניית האחריות לתיעוד מצב המדפסת באמצעי צילום דיגיטליים, על ידי נציגינו, טרם מסירתה לשרות תיקונים הינה חובה ובכל מקרה בו לא תתקיים, אזי אנו מסירים מעלינו מחויבות זאת.

טונרים ודיו שנרכשו באתר, מגובים על ידינו באחריות אשר תכסה את עלות התיקון או ההחלפה של המדפסת הקיימת, בחדשה, בגין כל נזק שעשוי להגרם כתוצאה מכשל שמקורו באלו.

 
**כתב האחריות שלעיל, יכסה אך ורק עלות של החלפה, או תיקון של המדפסת. אנו מבהירים כי בשום מקרה לא תהא חברתינו אחראית לכל נזק או אובדן רווחים מקרי ו/או תוצאתי ו/או מעניש ו/או עקיף ו/או מיוחד שיגרמו כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה, מהשבתת יכולות ההדפסה ו/או השבתת יכולות הסריקה ו/או השבתת יכולות העתקה ו/או השבתת היכולות לשגר ולקבל הודעות פקס.

|

 

* אין לפרש דבר מן האמור לעיל כאחריות נוספת. חברתינו לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, דברים שנשמטו שלא באופן מכוון ושגיאות עריכה.


קניה מהירה, ללא פרטי אשראי.

אנו ניצור עמכם קשר בהקדם, על מנת לאשר את ההזמנה ולהסדרת אמצעי תשלום.